Istilah-istilah dalam Puisi

Akrostik 
Akrostik : Sebuah sajak, yang huruf awal baris-barisnya menyusun sebuah atau beberapa kata. 

Puisi Naratif 
Puisi Naratif : Puisi yang bercerita ; puisi yang mengandung cerita ; puisi yang menyampaikan sebuah cerita.  

Asindeton 
Asindeton : Penghilangan kata sambung yang menghubungkan beberapa kata atau frasa.

Antonim 
Antonim : Satu atau dua kata yang punya makna yang berlawanan. 

Analogi 
Analogi : Menyamakan atau mendekatkan makna dua hal yang 
berbeda. 


Sepentina
Sepentina : Sajak dengan baris-baris yang kata terakhirnya sama dengan kata awalnya.  

Asonansi
Asonansi : Pengulangan bunyi vokal yang sama pada kata/perkataan yang berurutan dalam baris-baris puisi. 

Anafora 
Anafora, atau Epanafora : satu ragam atau jenis Gaya bahasa pengulangan, yaitu kedudukan pengulangan satu kata/ perkataan atau lebih pada awal baris-baris puisi. 

Ambiguiti 
Ambiguitas : Makna kata/perkataan atau ungkapan dalam puisi yang mempunyai berbagai kemungkinan tafsiran, yaitu lebih daripada satu makna atau tafsiran.

Alusi 
Alusi : Satu ragam atau jenis gaya bahasa perbandingan yang merujuk secara tidak langsung kepada suatu peristiwa, tokoh-tokoh atau karya sastra yang terkenal.

Puisi Bebas 
Puisi bebas ; puisi modern
Kebalikan dari bentuk terikat, puisi bebas tidak mengikuti pola-pola yang baku.

Metafor 
Metafor ; metafora, kata benda
  • Sebuah bentuk ucapan di mana suatu kata atau frasa yang biasanya digunakan untuk merujuk pada sesuatu hal digunakan untuk merujuk hal yang lain, sehingga menghasilkan suatu perbandingan yang tersirat. 
  •  Suatu hal yang dianggap mewakili hal yang lain ; simbol. 

Balada 
Balada : Puisi yang menceritakan sebuah kisah, seperti cerita rakyat atau legenda, dan sering kali mempunyai refrain yang berulang. 

Simile 
Simile : Sebuah bentuk ucapan di mana dua hal diperbandingkan menggunakan kata 'seperti' atau 'bagaikan' untuk menegaskan kesamaan dari dua hal yang berbeda. 

Enjambemen 
Enjabemen : kelanjutan sebuah kalimat dari satu baris/bait ke baris/bait berikutnya. bisa juga dilihat sebagai pemenggalan sebuah kalimat menjadi beberapa baris.

Aliterasi 
Aliterasi : pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi ; biasanya pada awal kata/perkataan yang berurutan.

Madrigal 
Madrigal : Sajak cinta liris yang pendek berisi buah fikiran yang sederhana, bernas, san padat.

Stanza 
Stanza : pembagian atau bagian dari sajak : sejumlah baris yang membentuk sebuah unit di dalam sebuah sajak. dalam sajak berbentuk tetap, masing-masing stanza memiliki pola dengan jumlah baris, ritme dan rima yang sama atau tetap.

Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment

Followers